Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası Gizlilik Sözleşmesi
Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu "Gizlilik Politikası'nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu "Gizlilik Politikası'nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz.
 

I. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının amacı
Bugüne kadar Chancolye olarak uğraştığımız işlerin hassasiyeti gereğince müşterilerimizden ya da müşteri adaylarımızdan gelen veriler gizli tutulmuş ve hiçbir zaman üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır. Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel politikasıdır. Herhangi bir yasal düzenleme olmadan önce de şirket ve iştiraklerimiz, kişisel verilerin gizliliğine büyük önem vermiş, bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatlarını vermiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da Chancolye olarak taahhüt etmekteyiz. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin prensipleri, iştiraklerimizi de kapsamaktadır.

II. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının kapsamı ve değiştirilmesi
Şirketimiz tarafından hazırlanan bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na ("KVKK") uygun olarak hazırlanmıştır. Kanun, bugün itibariyle bütün hükümleri ile yürürlüğe girmiştir. Sizlerden rızanızla ya da Kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk gereği elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sizlere sunulan hizmetlerin ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Yine elimizdeki bazı veriler ise, kişisel olmaktan çıkarılmakta ve anonimleştirilmektedir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılan verilerdir ve Kanun uygulamasına ve Politikamıza tabi değildir. Chancolye Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir. Şirketimiz, politikamızı ve Yönetmeliğimizi -Kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile- değistirme hakkına sahiptir.
 
III. Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili temel kurallar
a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: Chancolye , topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir.
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Chancolye , kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değisiklik olduğu takdirde bunların kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir.
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: Chancolye , ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz.
d) İslendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Chancolye , sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır.
e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Chancolye , sözleşmeler kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir.

Önemle belirtelim ki; Chancolye , verileri ister rıza isterse kanuna uygun bir şekilde toplamış ya da işlemis olsun yine de yukarıda sıraladığımız bu ilkeler geçerlidir.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu m.11'e göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı kolaylaştırmak için sizler için ayrıca bir başvuru formu da Chancolye tarafından
hazırlanmıştır.

Kişisel verileri işlenen kişiler, Chancolye tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendi verisi ile ilgili olarak;
a) Kisisel verinizin islenip islenmedigini ögrenme,
b) Kisisel verileri islenmisse buna iliskin bilgi talep etme,
c) Kisisel verilerin islenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadıgını ögrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dısında kisisel verilerin aktarıldıgı üçüncü kisileri bilme,
d) Kisisel verilerin eksik veya yanlıs islenmis olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kanunda öngörülen sartlar çerçevesinde kisisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan islemlerin, kisisel verilerin aktarıldıgı üçüncü kisilere bildirilmesini isteme,
g) Islenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kisinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kisisel verilerin kanuna aykırı olarak islenmesi sebebiyle zarara ugraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. Chancolye olarak bu haklara saygılıyız.

Azami Tasarruf Ilkesi/Cimrilik Ilkesi
Azami tasarruf ilkesi ya da cimrilik ilkesi adı verilen bu ilkemize göre Chancolye 'ye ulasan veriler, ancak gerekli oldugu kadar sisteme islenir. Bu nedenle hangi verileri toplayacagımız amaca göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz. Sirketimize intikal eden diger veriler de aynı sekilde sirket bilisim sistemlerine aktarılır. Fazlalık bilgiler, sisteme kaydedilmez, silinir ya da anonim hale getirilir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılabilir. Özel nitelikli verilerden saglık verileri sadece müsterilere daha iyi hizmet vermek ve onların saglıgını korumak amacıyla alınır ve sistemde özenle tutulur.

Kisisel Verilerin Silinmesi
Açık rızanın ile vermis oldugunuz onay, dilemeniz halinde A.O.S.B. Mahallesi 10002 Sokak No:23 Çigli/Izmir adresine göndereceginiz yazı ile, 0850 668 0067 numaralı müsteri hattımıza sözlü olarak yada [email protected] adresine göndereceginiz mail elektronik ortamda geri alınabilmektedir. Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diger gereklilikler ortadan kalktıgında sirketimiz tarafından bu veriler kendiliginden ya da ilgili kisinin talebi üzerine kisisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.

Dogruluk ve veri güncelligi
Chancolye bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kisilerin beyanı üzerine beyan ettigi sekilde islenir. Chancolye , müsteriler ya da Chancolye ile temas kuran kisilerin beyan ettigi verilerin dogrulugunu arastırmak zorunda olmadıgı gibi bu hukuken ve çalısma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, dogru kabul edilir. Kisisel verilerin dogrulugu ve güncelligi ilkesi Chancolye tarafından da benimsenmistir. Sirketimizin kendisine ulasan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine islemis oldugu kisisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır.

Gizlilik ve Veri Güvenligi
Kisisel veriler gizlidir ve Chancolye de bu gizlilige riayet etmektedir. Kisisel verilere sirket içinde ancak yetki verilmis kisiler ulasabilir. Chancolye tarafından toplanan kisisel verilerin korunması ve yetkisiz kisilerin eline geçmemesi ve müsterilerimizin ve müsteri adaylarımızın magdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve sirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi saglanmaktadır.

IV. Veri isleme amaçları
Chancolye 'nin kisisel verileri toplanması ve islenmesi aydınlatma metninde belirtilen amaçlar dogrultusunda icra edilecektir. Veriler, sözlesmenin kurulması ve müsterilere daha iyi hizmet saglanması amacıyla toplanmakta ve islenmektedir.

V. Müsteri, muhtemel müsteri ve is ve çözüm ortakları verisi
Sözlesme iliskisi için verinin toplanması ve islenmesi Müsterilerimiz ve muhtemel müsterilerimizle bir sözlesme iliskisi kurulmus ise, toplanmıs olan kisisel veriler, müsterinin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözlesme amacı dogrultusunda gerçeklesir. Sözlesmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiginde müsterilerle irtibata geçilerek güncellenir. Buna karsın müsteri adaylarımızın (muhtemel müsteri) bize kendileri tarafından bırakmıs oldugu veriler, onlara sonrasında daha kolay ve kaliteli hizmet sunmak için islenir. Bu veriler talepleri halinde bir sözlesme iliskisine dönüsmemisse silinir.

Is ve çözüm Ortakları Verileri
Chancolye , gerek is gerekse çözüm ortakları ile veri paylasımı yaparken hukuka uygun davranmayı ilke edinir. Is ve çözüm ortakları ile veri gizliligi taahhüdü ile ve ancak hizmetin gerektirdigi kadar veri paylasılmakta ve bu taraflardan mutlaka veri güvenliginin alınmasına iliskin tedbirleri almaya zorlanmaktadır.

Reklam amaçlı veri isleme
E-Ticaretin Düzenlenmesi Hk. Kanun ile Ticari Iletisim ve Ticari Elektronik Iletiler Hk. Yönetmelige uygun olarak ancak önceden onay alınan kisilere reklam amaçlı elektronik ileti gönderilebilir. Reklamın gönderilecegi kisinin onayının açık bir sekilde mevcudiyeti sarttır. Yine aynı mevzuat uyarınca belirlenen "onay"ın detaylarına Chancolye riayet etmektedir. Alınacak onay, sirketinizin mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak, isletmesini tanıtmak ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlıgını artırmak amacıyla alıcıların elektronik iletisim adreslerine gönderdigi tüm ticari elektronik iletileri kapsamalıdır. Bu onay, yazılı olarak fiziki ortamda veya her türlü elektronik iletisim aracıyla alınabilir. önemli olan, alıcının ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ettigine dair olumlu irade beyanı, adı ve soyadı ile elektronik iletisim adresinin bulunmasıdır.

Sirketin hukuki yükümlülügü veya kanunda açıkça öngörülmesi sebebiyle yapılan veri islemleri
Kisisel veriler, islemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülügün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan islenebilir. Veri islemlerinin tür ve kapsamı, yasal olarak izin verilen veri isleme faaliyeti için gerekli olmalı ve ilgili yasal hükümlere uygun olmalıdır.

Sirketin veri islemesi
Sirketin sundugu hizmet ve mesru amaçları dogrultusunda kisisel veriler islenebilir. Ancak veriler hiçbir sekilde hukuka aykırı hizmetler için kullanılamaz.
 
Özel nitelikli verilerin islenmesi
Kanun'a göre Kisilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düsüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diger inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeligi, saglıgı, cinsel hayatı, ceza mahkümiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kisisel veridir. Chancolye ayrıca, özel nitelikli kisisel verilerin islenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemleri alır. Chancolye , hizmetlerin daha iyi verilebilmesi için kisilerin onayı ile özel nitelikli verileri ancak toplandıkları amaç için isleyebilir.

Otomatik sistemlerle islenen veriler
Otomatik sistemler aracılıgı ile islenen veriler konusunda Chancolye , Kanuna uygun davranır. Kisilerin açık rızası olmaksızın bu verilerden elde edilen bilgiler kisi aleyhine kullanılamaz. Ancak Chancolye , kendi sistemindeki verileri kullanarak islem yapacagı kisilerle ilgili kararlar alabilir.

Kullanıcı bilgileri ve internet
Chancolye 'ye ait web siteleri ve diger sistemlerde veya uygulamalarda kisisel verilerin toplanması, islenmesi ve kullanılması durumunda ilgili kisiler gizlilik bildirimi ile ve gerekirse çerezler hakkında bilgilendirilir. Kisiler, web sayfalarındaki uygulamalarımız konusunda bilgilendirilir. Kisisel veriler, hukuka uygun olarak islenecektir.

Islevsel ve Analitik
çerezler tercihlerinizi hatırlamak, internet sitesinin etkin sekilde kullanılması, sitenin kullanıcı isteklerine cevap verecek sekilde optimize edilmesi ve ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandıgı hakkında verileri içerir. Niteligi geregi bu türdeki çerezler kullanıcı adı vb. kisisel bilgilerinizi içerebilir.

VI. çalısanlarımıza ait veriler
Is iliskisi için verilerin islenmesi
Çalısanlarımızın kisisel verileri, is iliskileri ve saglık sigortası bakımından gerekli oldugu kadarıyla onay alınmaksızın islenebilir. Ancak Chancolye , çalısanlarına ait verilerin gizliligi ve korunmasını temin eder.

Hukuki Yükümlülükler Geregi Isleme
Chancolye , çalısanlarına ait kisisel verileri, islemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülügün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan verileri isleyebilir. Bu husus, kanundan kaynaklanan yükümlülüklerle sınırlıdır.

Çalısanların Yararına Islemeler
Chancolye , özel saglık sigortaları gibi sirket çalısanlarının menfaatine olan islemler için onay almaksızın kisisel verileri isleyebilir. Is iliskilerinden kaynaklanan ihtilaflar için de Chancolye , çalısanlara ait verileri isleyebilir.

Özel Nitelikli Verilerin Islenmesi
Kanun'a göre Kisilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düsüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diger inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeligi, saglıgı, cinsel hayatı, ceza mahkümiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kisisel veridir. Chancolye ayrıca, özel nitelikli kisisel verilerin islenmesinde, ilgili kisinin onayı yanında ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alır. özel nitelikli kisisel veriler kisinin onayı olmaksızın ancak Kanunda izin verilen hallerle ilgili ve sınırlı olarak islenebilir. çalısanlarımızın sigorta ve saglık hizmetlerinden yararlanabilmesi için kendilerinden alınmıs olan nitelikli veriler sadece amaca özgülenerek kullanılır.

Otomatik Sistemlerle Islenen Veriler
çalısanlarla ilgili olarak otomatik sistemlerle ilgili olarak islenen veriler, sirket içi terfilerde ve performans degerlendirmelerinde kullanılabilir. çalısanlarımız aleyhine çıkan sonuca itiraz etme hakkına sahiptir ve bunu sirket içi prosedürlere uyarak gerçeklestirirler. çalısanların itirazları da yine sirket içinde degerlendirilir.

Telekomünikasyon ve Internet
Sirket içinde çalısanlara tahsis edilen bilgisayar, telefon, e-posta ve diger uygulamalar çalısana sadece is amacı ile tahsis edilmistir. çalısan sirketin kendisine tahsis ettigi bu vasıtaların hiç birini özel amaçları ve iletisimi için kullanamaz. Sirket bu araçlar üzerindeki bütün verileri kontrol edebilir ve denetleyebilir. çalısan, ise basladıgı andan itibaren kendisine tahsis edilen bilgisayarda, telefonlarda ya da diger araçlarda is dısında baska bir veri ya da bilgi bulundurmayacagını taahhüt etmektedir.

VII. Kisisel verilerin yurt içi ve yurt dısına aktarılması
Kisisel veriler, Chancolye tarafından hizmetin görülebilmesi amacıyla is ve çözüm ortakları ile ve Chancolye istirakleri ile paylasılabilir.
Chancolye , kisisel verileri asagıda belirtilen kisi ve kurumlara belirli amaçlarla aktarabilecektir;
Is ortaklıgının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak Chancolye 'nin is ortaklarına,
Sirketimizin tedarikçiden dıs kaynaklı olarak temin ettigi ve Sirketimizin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Sirketimize sunulmasını saglamak amacıyla sınırlı olarak Chancolye 'nin tedarikçilerine,
Sirketimizin istiraklerin de katılımını gerektiren ticari faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmekle sınırlı olarak Chancolye 'nin çözüm ortaklarına,
Chancolye 'nin istiraklerine;
Chancolye , kanunda Kurul tarafından belirlenen sartlar dahilinde kisisel verileri Kanundaki diger sartlara uygun olarak ve kisinin onayına baglı olarak yurt içi ve yurt dısına aktarma yetkisine sahiptir.

VIII. Ilgili kisinin hakları
Chancolye , Kanun kapsamında ilgili kisinin veri islenmeden önce onayını alma hakkının oldugunu, verinin islenmesinden sonra ise verisinin kaderini tayin etme hakkına sahip oldugunu kabul etmektedir.

Chancolye tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize basvurarak kisisel verilerle ilgili olarak;
a) Kisisel verilerinin islenip islenmedigini ögrenme,
b) Kisisel verileri islenmisse buna iliskin bilgi talep etme,
c) Kisisel verilerin islenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadıgını ögrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dısında kisisel verilerin aktarıldıgı üçüncü kisileri bilme,
d) Kisisel verilerin eksik veya yanlıs islenmis olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen sartlar çerçevesinde kisisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan islemlerin, kisisel verilerin aktarıldıgı üçüncü kisilere bildirilmesini isteme,
g) Islenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kisinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
g) Kisisel verilerin kanuna aykırı olarak islenmesi sebebiyle zarara ugraması halinde zararın giderilmesini talep etme, hakkına sahiptir.

Buna karsın, Sirket içinde anonimlestirilmis verilerle ilgili olarak kisilerin bir hakkı bulunmamaktadır. Chancolye , kisisel verileri, is ve sözlesme iliskisi geregince, bir yargısal görevin ya da devlet otoritesinin Kanuni yetkilerini kullanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluslarca paylasabilir.

Kisisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına iliskin taleplerini Sirket resmi internet adresi www.Chancolye.com adresinde bulunan basvuru formunu eksiksiz doldurarak ve ıslak imza ile imzalayarak …. adresine, iadeli taahhütlü mektupla ve kimlik fotokopileriyle (nüfus cüzdanı için sadece ön yüz fotokopisi olacak sekilde) göndererek Sirkete iletebileceklerdir. Basvurularınız, basvurunuzun içerigine göre en kısa sürede ya da sirketimize ulasmasından sonra en geç 30 gün içinde cevaplanacaktır. Basvurularınızı, iadeli taahhütlü mektupla yapmanız gerekmektedir. Ayrıca basvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, esiniz, yakınınız ya da arkadasınız hakkında yapılan bir basvuru kabul edilmeyecektir. Chancolye , basvuru sahiplerinden baskaca ilgili bilgi ve belge talep edebilir.

IX. Gizlilik Ilkesi
Ister çalısanlar isterse diger kisilerin Chancolye 'deki verileri gizlidir. Hiç kimse sözlesme ya da kanuna uygunluk olmaksızın baskaca hiçbir amaç için bu verileri kullanamaz, kopyalayamaz, çogaltamaz, baskalarına aktaramaz, is amaçları dısında kullanamaz.

X. Islem güvenligi
Chancolye tarafından toplanan kisisel verilerin korunması ve yetkisiz kisilerin eline geçmemesi ve müsterilerimizin ve müsteri adaylarımızın magdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve sirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi saglanmaktadır. Güvenlige iliskin önlemler, sürekli olarak yenilenmekte ve gelistirilmektedir.

XI. Denetim
Chancolye , kisisel verilerin korunması konusunda gerekli iç ve dıs denetimleri yaptırır.

XII. Ihlallerin Bildirimi
Chancolye , kisisel verilerle ilgili herhangi bir ihlal oldugu kendisine bildirildiginde söz konusu ihlali gidermek için derhal harekete geçer. Ilgilinin zararını en aza indirir ve zararı telafi eder. Kisisel verilerin dısarıdan yetkisiz kimselerce ele geçirildiginde durumu derhal Kisisel Verileri Koruma Kurulu'na bildirir. Kisisel verilerinizde degisiklik yapma isteginizi, [email protected] adresine mail olarak iletiniz.

KISISEL VERILERIN KORUNMASI KANUNU MÜSTERI AYDINLATMA METNI

6698 sayılı Kisisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Elektronik Ticarette Hizmet Saglayıcı ve Aracı Hizmet Saglayıcılar Hakkında Yönetmelik ve Ticari Iletisim ve Ticari Elektronik Iletiler Hakkında Yönetmelikte kisisel verilerin islenmesi ya da korunması ile ilgili hükümlerde veri sorumlularının yükümlülükleri yer almaktadır.
Chancolye(bundan sonra “Sirket” olarak anılacaktır) müsterilerine hizmet sunan olarak ziyaretçilerimizin, müsterilerimizin ve üyelerimizin kisisel verilerinin korunmasını önemsemekte ve bu konuda yasal yükümlülüklerimizi titizlikle yerine getirmekteyiz. Bu baglamda ürün ve hizmetlerimizden faydalanan ziyaretçilerimizin, müsterilerimizin ve üyelerimizin kisisel verilerinin 6698 sayılı Kisisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uygun olarak toplanmasına, islenmesine ve muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz.
Veri sorumlusu olan Sirketimiz, KVKK ve Aydınlatma Yükümlülügünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Teblig hükümlerine uygun olarak, veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimligi, kisisel verilerin hangi amaçla islenecegi, islenen kisisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabilecegi, kisisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, KVKK’nın 11’inci maddede sayılan diger hakları konusunda aydınlatmakla yükümlü olup asagıda yükümlülüklerimiz ve haklarınız konusunda gerekli bilgileri sizlere sunmaktayız.

2. TANIMLAR
Bu aydınlatma metni kapsamında;
Açık rıza: Belirli bir konuya iliskin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
Anonim hale getirme: Kisisel verilerin, baska verilerle eslestirilerek dahi hiçbir surette kimligi belirli veya belirlenebilir bir gerçek kisiyle iliskilendirilemeyecek hâle getirilmesini, E-ticaret: Fiziki olarak karsı karsıya gelmeksizin, elektronik ortamda çevrim içi gerçeklestirilen ürün, mal veya hizmet alısverisi vb. her tür ticari faaliyeti,
Kisisel veri: Kimligi belirli veya belirlenebilir gerçek kisiye iliskin her türlü bilgiyi,
Konum: Kullandıgınız bilgisayar, cep telefonu yada tabletin baglı oldugu ip adresi kanalıyla tespit edilen lokasyonunuz,
Kisisel verilerin islenmesi: Kisisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, degistirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçeklestirilen her türlü islemi,
Kisisel verilerin yok edilmesi: Kisisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir sekilde erisilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesini,
Veri kayıt sistemi: Kisisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak islendigi kayıt sistemini,
Veri sahibinin rızası: Veri sahibinin kendisine ait kisisel verilerin islenmesine bir beyan yoluyla ya da açık bir onay vererek özgür sekilde ve açık olarak izin vermesini,
Veri sorumlusu: Kisisel verilerin isleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kisiyi ifade eder.

3. VERI SORUMLUSUNUN KIMLIGI
KVKK uyarınca “Veri Sorumlusu” olan ’nin Kurumsal Kimlik Bilgileri asagıdaki sekildedir:
Ticaret Sicil No : 223568
Mersis No :0209142692300001
Vergi Dairesi : Çiğli
Vergi Numarası: 2091426923
Merkez Adresi :AOSB. Mah. 10002 Sokak No:23 Çiğli / İZMİR
Telefon :+90 850 668 00 67
Internet Sitesi : www.chancolye.com
E-posta Adresi : [email protected]

4. KISISEL VERILERIN TOPLANMASI, ISLENMESI YÖNTEMLERI VE AMAÇLARI
Kisisel verilerinizin kuracagımız sözlesmelerden dogan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve en iyi hizmeti verebilmek amacıyla toplanmasına ve islenmesine ihtiyaç duymaktayız.
Kisisel verileriniz, e-ticaret faaliyetlerimiz kapsamında otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, yazılı veya elektronik ortamda yapılan basvurularınız, doldurdugunuz üyelik ve iletisim formları, sözlesmeleriniz, müsteri talep ve islem belgeleriniz, e-bülten üyeliginiz, web sitemiz, sosyal medya hesaplarımızdaki üyelikleriniz ve paylasımlarınız, telefon görüsmeleriniz, elektronik postalarınız ve SMS vasıtasıyla elektronik veya fiziksel olarak toplanmaktadır.
Bu baglamda Sitemize üye olurken veya web-magazamızdan siparis verirken paylastıgınız kimlik bilgileriniz (adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, cinsiyetiniz, dogum tarihiniz), iletisim bilgileriniz (fatura ve teslimat adresiniz, e-postanız, telefon numaranız), müsteri islem verileriniz (Sitemiz üzerinden verdiginiz siparisleriniz, favori ürünleriniz, taleplerinizi ve talimatlarınızı içeren mesajlarınız, islem tarihleriniz, IP numaranız gibi bilgiler) toplanmakta ve islenmektedir. Kullandıgınız bilgisayar, cep telefonu yada tabletin baglı oldugu ip adresi kanalıyla konum bilginiz elde edilmekte, elde edilen bu bilgi hizmetlerimizin yurtiçi dagılımı ve iyilestirilmesinde kullanılmaktadır.
Sizler tarafından dogru ve tam bir sekilde Sirketimize iletilen bu veriler, ürün satısına dair sözlesmenin kurulması, ifası ve yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, müsterilerin üyelik imkanlarından yararlandırılması, ürün satısı ve satıs sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi, müsteri memnuniyetine yönelik çalısmaların yürütülmesi, finans ve muhasebe islerinin yürütülmesi, firma ve ürün baglılık süreçlerinin yürütülmesi, mali ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, istek ve sikayetlerin takibi, yetkili kisi, kurum ve kuruluslara bilgi verilmesi amacıyla islenmektedir. Örnegin satın aldıgınız ürünle ilgili size geçerli bir fatura düzenleyebilmek, ödeme alabilmek, teslimat yapabilmek ve gerekli olursa iade islemlerinizi yürütebilmek ve diger talep ve sikayetleriniz yönetebilmek amacıyla kullanılmaktadır.
KVKK m. 5 uyarınca, bir sözlesmenin kurulması veya ifasıyla dogrudan dogruya ilgili olması kaydıyla, sözlesmenin taraflarına ait kisisel verilerin islenmesinin gerekli olması veya veri sorumlusunun hukuki yükümlülügünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması durumunda kanunlardan dogan temel hak ve özgürlükleriniz ile kisilik haklarınız zarar vermeksizin kisisel verileriniz açık rızanız olmaksızın islenebilir. Buna karsılık KVKK m. 6 uyarınca özel nitelikteki kisisel verileriniz Sirketimiz tarafından talep edilmedigi gibi bu tür verileri bizimle paylasmak zorunda degilsiniz. Bu tür özel nitelikteki verileri paylasmanız halinde ise bu veriler ancak açık rızanızın olması halinde islenebilir.

5. KISISEL VERILERIN AKTARILMASI
Bildirdiginiz kisisel veriler; Sirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalısmaların yapılması, sunulan ürün ve hizmetlerin ihtiyaç, begeni ve kullanım alıskanlıklarınıza göre özellestirilerek sizlere önerilmesi, verilerinizin yüksek güvenlik standartlarına uygun olarak saklanabilmesi ve korunabilmesi için gerekli tedbirlerin alınabilmesi, hukuki süreçler, mali isler ve benzeri amaçlarla yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, mevzuatın gerektirmesi ve hukuki yükümlülügün yerine getirilmesi için ilgili kisi ve kurumlara, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi kisisel verilerinizi talep etmeye yetkili kurum veya kuruluslara, vergi danısmanlarına ve avukatlara, hizmet alınan veya alınacak olan yurt içi üçüncü kisilere, hissedarlarımıza, satılan ürünlerin size ulastırılması için çalıstıgımız is ortaklarımıza (web alt yapısı hizmeti alınan firmalar, kargo firmaları gibi) KVKK’nın 8. maddelerinde belirtilen sartlara uygun olarak, ayrıca KVKK’nın 9. maddesi uyarınca bilgilendirmeye dayalı açık rızanızın alınmıs olması sartıyla yurt dısındaki is ortaklarına aktarılabilmektedir.

6. KISISEL VERI SAHIBININ KVKK’NIN 11. MADDESI KAPSAMINDAKI HAKLARI
KVKK m. 11 uyarınca, kisisel veri sahibi, Sirketimize asagıda açıklanan yöntemlerden biriyle basvurarak kendisiyle ilgili, kisisel veri islenip islenmedigini ögrenme; kisisel veriler islenmisse buna iliskin bilgi talep etme; kisisel verilerin islenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadıgını ögrenme; yurt içinde veya yurt dısında kisisel verilerin aktarıldıgı üçüncü kisileri bilme; kisisel verilerin eksik veya yanlıs islenmis olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK m. 7’deki sartlar çerçevesinde kisisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; kisisel verilerin eksik veya yanlıs islenmis olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve kisisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine iliskin istemleri hakkındaki islemlerin, kisisel verilerin aktarıldıgı üçüncü kisilere bildirilmesini isteme; islenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; kisisel verilerin kanuna aykırı olarak islenmesi sebebiyle zarara ugraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Kisisel verilerinize iliskin yasal haklarınızla ilgili taleplerinizi Sirketimize asagıda açıklanan yöntemlerle iletmeniz halinde KVKK m. 13 uyarınca basvuruda yer alan talepleriniz, talebin niteligine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, islemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kisisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
KVKK m. 11’de düzenlenen haklarınızı kullanmak için talebinizi Sizinle paylastıgımız formu doldurarak ve imzalayarak Sirketimizin A.O.S.B. Mahallesi 10002 Sokak No:23 Çigli/Izmir adresine göndereceginiz yazı ile, 0850 668 0067 numaralı müsteri hattımıza sözlü olarak yada [email protected] adresine göndereceginiz mail elektronik ortamda iletebilirsiniz veya Kisisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayınlanan Veri Sorumlusuna Basvuru Usul Ve Esasları Hakkında Teblig’de belirtilen diger yöntemlerle iletebilirsiniz.

7. KISISEL VERILEN SILINMESI, YOK EDILMESI VE ANONIM HALE GETIRILMESI
KVKK m. 7 uyarınca, kanun hükümlerine uygun olarak islenmis olmasına ragmen, islenmesini gerektiren sebeplerin tamamının ortadan kalkması hâlinde kisisel veriler resen veya veri sahibinin talebi üzerine veri sorumlusu Sirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

8. ÇEREZ POLITIKAMIZ
hakkında bilgilendirme metnine ise buradan erisebilirsiniz